ความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมกับ MLIT ญี่ปุ่น

ภายใต้บันทึกความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน (MOC on Road Safety)

ข่าวสารความคืบหน้า:

หน่วยงานความร่วมมือ