การดำเนินงานระยะสั้น (Pilot Study)

การขยายพื้นที่นำร่อง ได้นำบทเรียนจากผลการดำเนินงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่นำร่อง 4 สายทาง ของปีงบประมาณ 2560 ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 340 ช่วงสาลี-สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ทางหลวงหมายเลข 11 บริเวณเขาพลึงและเขาขาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ทางหลวงหมายเลข 12 บริเวณสะพานห้วยตอง จังหวัดเพชรบูรณ์ และทางหลวงหมายเลข 2 ช่วงขอนแก่น-หินลาด จังหวัดขอนแก่น ไปใช้ในการวางแผนกำหนดนโยบายและเป็นต้นแบบในการกำหนดมาตรการในพื้นที่อื่นที่มีรูปแบบเดียวกัน ซึ่งปีงบประมาณ 2561 ได้ขยายพื้นที่นำร่อง 8 สายทาง ประกอบด้วย
1) บนทางหลวง 4 สายทาง ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 32 ช่วงบางปะอิน-ชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - ชัยนาท ทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงชะอำ-หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทางหลวงหมายเลข 3312 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และทางหลวงหมายเลข 4029 กะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
2) บนทางหลวงชนบท 4 สายทาง ได้แก่ นบ.1011 จังหวัดนนทบุรี สป.2001 จังหวัดสมุทรปราการ นม.3052 จังหวัดนครราชสีมา และ ปท.3004 จังหวัดปทุมธานี

การดำเนินงานระยะยาว (Pilot Project)

ได้จัดทำโครงการความร่วมมือด้านเทคนิคระหว่างกระทรวงคมนาคม กับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ผ่าน MLIT เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยอย่างละเอียด และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ โดยการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาร่วมดำเนินการศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกใน 5 เรื่อง ดังนี้
1) การออกแบบพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลอุบัติเหตุ
2) ด้านวิศวกรรมความปลอดภัยจราจรบริเวณจุดเสี่ยง
3) การบังคับใช้กฎหมาย การให้ความรู้และข้อมูลในการรณรงค์ เพื่อจัดโปรแกรมด้านความปลอดภัยจราจร
4) การปรับปรุงกฎระเบียบและข้อบังคับ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการจราจรอย่างยั่งยืน
5) การพัฒนาการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนให้มีความปลอดภัย