การถ่ายทอดตัวชี้วัด IPA
ข้อมูลการถ่ายทอดตัวชี้วัด IPA
ค้นหาหัวข้อ :
หัวข้อ
      แบบฟอร์ม IPA และคำรับรอง
 
      แบบฟอร์มตัวชี้วัด KPI Template
 
      ความรู้ ข้อแนะนำเกี่ยวกับ IPA และ KPI
 
      แผนที่ยุทธศาสตร์ สปค. Strategy MAP
*** ไม่พบข้อมูล ***
 
      เอกสารประกอบการบรรยาย IPA
 
      ตัวชีัวัดร่วมปี 2557
 
      ตัวชี้วัดร่วม ปี 2558