เผยแพร่ข้อมูลผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ค้นหาโดยกรอกชื่อเอกสาร
หรือเลือกปีงบประมาณ

  ประจำปีงบประมาณ 2561
หัวข้อ : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนปีงบประมาณ 2561
    1. ต.ค.60
  ประจำปีงบประมาณ 2560
หัวข้อ : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    1. มีนาคม 2560
    2. เมษายน 2560
    3. พฤษภาคม 2560
    4. มิถุนายน 2560
    5. กรกฎาคม 2560
    6. สิงหาคม 2560
    7. กันยายน 2560