เผยแพร่ข้อมูลผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ค้นหาโดยกรอกชื่อเอกสาร
หรือเลือกปีงบประมาณ

  ประจำปีงบประมาณ 2561
หัวข้อ : รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
    1. รายงานการเงินปีงบประมาณพ.ศ.2561
    2. รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านการตรวจสอบรับรองจาก สตง.แล้ว
หัวข้อ : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนปีงบประมาณ 2561
    1. ต.ค.60
    2. พ.ย.60
    3. ธันวาคม 2560
    4. มกราคม 2561
    5. กันยายน 2561
    6. รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
  ประจำปีงบประมาณ 2560
หัวข้อ : รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
    1. ไม่ระบุชื่อเอกสาร
หัวข้อ : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    1. มีนาคม 2560
    2. เมษายน 2560
    3. พฤษภาคม 2560
    4. มิถุนายน 2560
    5. กรกฎาคม 2560
    6. สิงหาคม 2560
    7. กันยายน 2560