เผยแพร่ข้อมูลต้นทุนผลผลิต สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ค้นหา :

  ปี พ.ศ. 2559
    1. รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณ 2559
    2. เกณฑ์การปันส่วน (ปี 2559) และการปรับปรุงข้อมูลต้นทุนปีก่อน (ปี 2558)

  ปี พ.ศ. 2558
    1. รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณ 2558

  ปี พ.ศ. 2557
    1. ผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2557
    2. รายละเอียดผลผลิตและกิจกรรมของ สปค. ปี 2557
    3. สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต ปี 2556 กับ ปี 2557

  ปี พ.ศ. 2556
    1. ผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2556
    2. รายละเอียดผลผลิตและกิจกรรมของ สปค. ปี 2556
    3. สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต ปี 2555 กับ ปี 2556

  ปี พ.ศ. 2555
    1. ผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2555
    2. รายละเอียดผลผลิตและกิจกรรมของ สปค. ปี 2555
    3. สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต ปี 2554 กับ ปี 2555

  ปี พ.ศ. 2554
    1. ข้อมูลต้นทุนผลผลิตประจำปี พ.ศ. 2554