เผยแพร่ข้อมูลต้นทุนผลผลิต สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ค้นหาโดยระบุปีงบประมาณ :

  รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณ 2560
    1. เกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อม (ปี 2560)
    2. เกณฑ์การปันส่วนจากศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย (ปี 2560)
    3. เกณฑ์การปันส่วนจากกิจกรรมย่อยเข้าสู่ผลผลิตย่อย (ปี 2560)
    4. ผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบรปะมาณ 2560
    5. รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ 2559 กับ 2560

  ปี พ.ศ. 2559
    1. รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณ 2559
    2. เกณฑ์การปันส่วน (ปี 2559) และการปรับปรุงข้อมูลต้นทุนปีก่อน (ปี 2558)

  ปี พ.ศ. 2558
    1. รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณ 2558

  ปี พ.ศ. 2557
    1. ผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2557
    2. รายละเอียดผลผลิตและกิจกรรมของ สปค. ปี 2557
    3. สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต ปี 2556 กับ ปี 2557

  ปี พ.ศ. 2556
    1. ผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2556
    2. รายละเอียดผลผลิตและกิจกรรมของ สปค. ปี 2556
    3. สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต ปี 2555 กับ ปี 2556

  ปี พ.ศ. 2555
    1. ผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2555
    2. รายละเอียดผลผลิตและกิจกรรมของ สปค. ปี 2555
    3. สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต ปี 2554 กับ ปี 2555

  ปี พ.ศ. 2554
    1. ข้อมูลต้นทุนผลผลิตประจำปี พ.ศ. 2554