ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

หน้าหลัก

โครงการ

- โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบการจัดการข้อมูลในเว็บไซต์ กระทรวงคมนาคม www.mot.go.th เพื่อติดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

แผนงาน

- ร่างแผนการดำเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2562

กิจกรรม

ศึกษาดูงาน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2560การศึกษาดูงาน
คณะผู้แทนของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าศึกษาดุงานระบบงานสารบรรณ งานเอกสารและข้อมูล และศูนย์ข้อมูลข่าวสารกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 โดยมีนางสาวดารุนี จันทร์ผ่อง หัวหน้ากลุ่มบริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน นางสายพิณ มหาบรรพต หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางจินดา จันทร์พยัคฆ์ หัวหน้างานเอกสารและข้อมูล นางพิทยา รอดชาติ หัวหน้างานรับส่ง รวมทั้ง ข้าราชการ ลูกจ้าง กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร กระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 1/2559
การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร กระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 9.30 น. ห้องประชุม 4


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าตรวจเยี่ยมชมกลุ่มบริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าตรวจเยี่ยมชมกลุ่มบริการข้อมูลภาครัฐ
เพื่อประชาชน ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ห้องสมุด และงานเอกสารและข้อมูล เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
โดยมีนายปริยะ เวสสบุตร ผู้อำนวยการกองกลาง นางสาวดารุนี จันทร์ผ่อง หัวหน้ากลุ่มบริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน นางจินดา จันทร์พยัคฆ์ หัวหน้างานเอกสารและข้อมูล กองกลาง รวมทั้ง ข้าราชการ ลูกจ้างในกลุ่มบริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน กองกลาง ให้การต้อนรับ


การประชุุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
การเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐระดับกระทรวง
ในภาพรวมของกระทรวงคมนาคม ระหว่าง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม (สปค.)
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร