bannerlink_motInfoCenter

หน้าหลัก

โครงการ

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งในในยุคดิจิตอล

แผนงาน

- ร่างแผนการดำเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2562

กิจกรรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งในในยุคดิจิตอล
ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560 ณ แกรนด์สิริ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา


ข้อมูลโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม (เก่า)