ตรวจสอบแนวเวนคืนอุทธรณ์ รายงานสถานะการอุทธรณ์
ผลการพิจารณาอุทธรณ์ และตรวจสอบแนวเวนคืนอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
ค้นหาข้อมูล
ชื่อโครงการ / สายทาง :
ชื่อผู้อุทธรณ์ :
หนังสือลงวันที่ :
ระหว่าง   ถึง
 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- คำแนะนำ การยื่นอุทธรณ์ค่าทดแทน
- เอกสารแนะนำ การยื่นอุทธรณ์ค่าทดแทน
เต็มที่ เต็มใจ ให้บริการ กลุ่มงานวิชาการ สำนักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน โทร. 0-2280-1712 อีเมล์ : appeal@mot.go.th

พัฒนาโดย สำนักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์บริการให้คำปรึกษาด้านการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มงานวิชาการ สำนักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โทรศัพท์ 0 2280 1712 โทรสาร 0 2280 6401 ในวันและเวลาราชการ