ช่องทางรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ


ชื่อ - นามสกุล*    
อีเมล*    
ชื่อเรื่อง*    
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ*    
โปรดยืนยันตัวตน*     
คลิกเพื่อสุ่มภาพใหม่

*ข้าพเจ้ายินยอมให้สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเก็บข้อมูล ชื่อ-นามสกุล อีเมล ตลอดจนความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่างๆ
และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลได้ ตามภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม