สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ตามแบบ สขร.1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550